สินค้า บรรจุภัณฑ์

Back
 • บรรจุภัณฑ์อาหาร

        ผลิตภายใต้การจัดการและดูแลเรื่องคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการดูแลเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของสถานประกอบการทุกขั้นตอนตามกระบวนการมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในบรรจุภัณฑ์อาหารที่บริษัทฯ ผลิต และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการบรรจุโดยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ การป้องกันการปลอม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   

 • บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภค

         ผลิตภายใต้การจัดการและดูแลเรื่องคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการดูแลเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของสถานประกอบการทุกขั้นตอนตามกระบวนการมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการบรรจุโดยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ การป้องกันการปลอม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   

 • บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

        บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภายใต้การจัดการและดูแลเรื่องคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทฯ มีผู้ดูแลและควบคุมเรื่องสารเคมีต้องห้ามตามกฎหมายในประเทศต่างๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า มีการให้คำปรึกษาในเรื่องการบรรจุโดยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ การป้องกันการปลอม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

       บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป ผลิตภายใต้การจัดการและดูแลเรื่องคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการดูแลเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของสถานประกอบการทุกขั้นตอนตามกระบวนการมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิต และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องการบรรจุโดยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ การป้องกันการปลอม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Register Form
Ganeral
Company